Accounts and Characters

Creating characters with nicknames:

 • insulting or impersonating someone from the support team (e.g., GOD, GM, etc.)
 • being a nonsensical combination of letters (e.g., jwuebewnnene)
 • being the same as a monster name (e.g., Orshabaal, Hunter)
 • being long, difficult to type, aiming to hinder targeting or searching for a specific player

Note: Nicknames with these variations are illegal and will be changed.

Each player is responsible for their account number and password. Tibia Idle administration is not responsible for any consequences of their loss.

Game

Bots and programs for automatically performing tasks are prohibited and accounts will be deleted for using them. A second ban for a bot results in the loss of the character and it may be put on the char market.

Each player can use a maximum of two accounts. If a player uses more than two accounts, each account used will be deleted.

Insulting GODs, CMs, and GMs will result in an account ban. Insulting support members on the help channel or rule violation will result in an account ban.

Disrupting order, littering depo/temple, or excessive spamming in public places such as depo will result in a warning followed by a ban.

Using public channels contrary to their purpose will result in a warning; ignoring warnings will result in a ban.

Using the help channel contrary to its purpose will result in a mute on that channel.

Exploiting and hiding server/game errors for personal gain will result in a ban or account deletion (depending on the severity of the error).

Any activity detrimental to the server not covered in this regulation will be punished depending on the damage caused (causing crashes, advertising other servers, etc.).

All items, accounts, and characters are the property of the server.

Preventing other players from accessing any location on the map will result in a kick to the temple or a character ban - excluding wars.

Any abuse of MC (using 2 or more characters with the same IP to clear an exp spot, inflate RS, kill a specific player) will be punished with character bans.

Furthermore, attempts to bypass this (e.g., using VPNs) will result in bans. The system detects violations of this point and automatically bans (24h) characters except one random one.

Public dissemination of other players' IP addresses will result in bans.

Inactive players' houses are automatically cleared if the player has not logged in for at least 10 days.

Support reserves the right to release the houses of players who only log in to hold onto their house on their character.

Discouragement others from playing and creating an unpleasant atmosphere will result in a 2-day ban

Excessive killing of bystanders and innocent players, the so-called power abuse results in a ban.

If you do not log into the game for 15 days or more, your character may be put up for sale in the character bazar. To avoid this, simply log in at least once every 15 days.

Events

 • Any actions aimed at harming participants of events or disrupting order, such as deliberate interference with gameplay, griefing, or intentional obstruction of event objectives, will result in immediate removal from the event and, in severe cases, may lead to a ban.
 • Server Support

  Matters related to server administration should be reported on the help channel..

  Administration does not deal with teleporting, quest assistance, or item creation.

  Providing false evidence that may contribute to any penalty for another player will result in character deletion.

  Players have the right to appeal administration decisions on the forum, provided they support them with evidence. Otherwise, explanations will be ignored.

  Item Shop

  The currency of the store is "Premium Points," which can be acquired through the Buy Points subpage. Premium Points can be exchanged for a Premium Account and items available in the in-game store. A Premium Account grants access to new locations, spells, character appearances, and the ability to purchase a house.

  Server administration is not responsible for incorrectly entered content in sent SMS messages.

  Items not collected for more than 2 months from the date of order will be forfeited.

  Server administration reserves the right to change the parameters of items in the Item Shop.

  By creating an account, you agree to receive commercial information electronically from the Tibiaidle.com server (e.g., server start notification with a bonus code).

  Hacks and Crashes

  The administration is not responsible for items lost due to the loss of account data.

  Administration does not assist in recovering accounts.

  Server administration is not responsible for items lost due to server crashes.

  Exploiting bugs in the game results in a penalty, the severity of which depends on the gravity of the offense. Each abuse is evaluated individually.

  Trading

  Trading characters is ALLOWED when:

  • The character is sold for items on Tibia Idle.
  • The character is exchanged for another character on Tibia Idle.
  • The character is listed in the auction system on the website.

  Trading characters is PROHIBITED when:

  • The character is sold for real money or other payment methods available on the website - namely: SMS to other servers, transfers, top-ups, tibia coins.
  • The character is exchanged for characters or items on other servers.

  Trading items in the game for real money and other payment methods available on the website is completely prohibited - namely: SMS to other servers, transfers, tibia coins, top-ups. However, exchanging items for items or characters on other servers, etc., is allowed.

  Characters that have not logged into the game for over a month may be auctioned in the character listing system.

  Support does not engage in or take responsibility for any transactions made by players.

  The owner of the store is Jakub Falgowski Mierzwin 8H 88-190 tax identification number 5562800903

  Regulamin w języku polskim.  Konta i Postacie

  Tworzenie postaci z pseudonimami:

  • obrażających lub podszywających się pod kogoś z zespołu wsparcia (np. GOD, GM, itp.)
  • będących nonsensowną kombinacją liter (np. jwuebewnnene)
  • będących takie same jak nazwa potwora (np. Orshabaal, Dragon Lord)
  • będących długie, trudne do wpisania, mające na celu utrudnienie celowania lub wyszukiwania konkretnego gracza

  Uwaga: Pseudonimy z takimi wariantami są nielegalne i zostaną zmienione.

  Każdy gracz jest odpowiedzialny za swój numer konta i hasło. Administracja Tibia Idle nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje ich utraty.

  Gra

  Boty i programy do automatycznego wykonywania zadań są zabronione. Drugi ban za używanie bota skutkuje utratą postaci i postać może być wystawiona na char bazarze.

  Obrażanie graczy, GODa, CMów i GMów spowoduje zbanowanie konta. Obrażanie członków zespołu wsparcia na kanale pomocy lub naruszenie zasad spowoduje zbanowanie konta.

  Zakłócanie porządku, zanieczyszczanie depo/świątyni lub nadmierne spamowanie na publicznych miejscach, takich jak depo, spowoduje ostrzeżenie, a następnie zbanowanie.

  Używanie publicznych kanałów w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem spowoduje ostrzeżenie; zignorowanie ostrzeżeń spowoduje zbanowanie.

  Używanie kanału pomocy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem spowoduje wyciszenie na tym kanale.

  Wykorzystywanie błędów serwera/gry dla własnego zysku spowoduje zbanowanie lub usunięcie konta (w zależności od powagi błędu).

  Każda działalność szkodliwa dla serwera, która nie jest objęta tym regulaminem, będzie karana w zależności od spowodowanych szkód (powodowanie awarii, reklamowanie innych serwerów, itp.).

  Wszystkie przedmioty, konta i postacie są własnością serwera.

  Uniemożliwianie innym graczom dostępu do dowolnej lokalizacji na mapie spowoduje kick do świątyni lub zbanowanie postaci - z wyjątkiem wojen.

  Każde nadużycie MC (używanie 2 lub więcej postaci z tym samym IP do czyszczenia miejsca expa, nabijania RS, zabijania określonego gracza) będzie karane banem postaci.

  Ponadto próby obejścia tego (np. używanie VPNów) spowodują bany. System wykrywa naruszenia tego punktu i automatycznie banuje (na 24h) postacie.

  Publiczne ujawnianie adresów IP innych graczy będzie karane banami.

  Domki nieaktywnych graczy są automatycznie usuwane, jeśli gracz nie zalogował się przez co najmniej 10 dni.

  Zsepół Tibia Idle zastrzega sobie prawo do zwolnienia domków graczy, którzy logują się tylko po to, aby trzymać swój dom na swojej postaci.

  Zniechęcanie innych do gry i tworzenie niemiłej atmosfery skutukje banem na 2 dni

  Nadmierne zabijanie innych graczy bez powodu tzw. power abusing skutkuje banem.

  Jeśli nie logujesz do gry przez 15 dni lub więcej Twoja postać może być wystawiona na char bazar. Żeby tego uniknąć wystarczy zalogować raz na 15 dni.

  Wydarzenia

 • Wszelkie działania mające na celu szkodzenie uczestnikom wydarzeń lub zakłócanie porządku, takie jak celowe ingerowanie w rozgrywkę, griefing lub celowe utrudnianie osiągnięcia celów wydarzenia, skutkować będą natychmiastowym usunięciem z wydarzenia i w przypadkach poważnych mogą prowadzić do zbanowania.
 • Wsparcie Serwera

  Sprawy związane z administracją serwera należy zgłaszać na kanale pomocy.

  Administracja nie zajmuje się teleportacją, pomocą w zadaniach ani tworzeniem przedmiotów.

  Dostarczanie fałszywych dowodów, które mogą przyczynić się do nałożenia jakiejkolwiek kary na innego gracza, spowoduje usunięcie postaci.

  Gracze mają prawo odwoływać się od decyzji administracji na forum, pod warunkiem, że poprą je dowodami. W przeciwnym razie wyjaśnienia będą ignorowane.

  Sklep z Przedmiotami

  Walutą sklepu są "Premium Points" które można nabyć za pośrednictwem podstrony Buy Points. Punkty Premium można wymienić na Premium Account i przedmioty dostępne w sklepie wbudowanym w klient gry. Premium Account daje dostęp do nowych lokacji, czarów, wyglądów postacji i możliwości zakupu domku.

  Przedmioty nieodebrane przez ponad 2 miesiące od daty zamówienia będą utracone.

  Administracja serwera zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów przedmiotów w Sklepie z Przedmiotami.

  Założenie konta oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną z serwera Tibiaidle.com (np. powiadomienia o starcie serwera z kodem bonusowym).

  Haki i Awarie

  Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone z powodu utraty danych konta.

  Administracja nie udziela pomocy w odzyskiwaniu kont.

  Administracja serwera nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone z powodu awarii serwera.

  Wykorzystywanie błędów w grze skutkuje karą, której surowość zależy od wagi przewinienia. Każde nadużycie jest oceniane indywidualnie.

  Handel

  Handel postaciami JEST DOZWOLONY, gdy:

  • Postać jest sprzedawana za przedmioty na Tibia Idle.
  • Postać jest wymieniana na inną postać na Tibia Idle.
  • Postać jest umieszczana w systemie aukcyjnym na stronie internetowej.

  Handel postaciami JEST ZABRONIONY, gdy:

  • Postać jest sprzedawana za prawdziwe pieniądze lub inne dostępne metody płatności na stronie internetowej - mianowicie: SMS na inne serwery, transfery, doładowania, monety tibia.
  • Postać jest wymieniana na postacie lub przedmioty na innych serwerach.

  Handel przedmiotami w grze za prawdziwe pieniądze i inne dostępne metody płatności na stronie internetowej jest całkowicie zabroniony - mianowicie: SMS na inne serwery, transfery, monety tibia, doładowania. Natomiast wymiana przedmiotów na przedmioty lub postacie na innych serwerach itp. jest dozwolona.

  Postacie, które nie zalogowały się do gry przez ponad miesiąc, mogą być wystawione na aukcję w systemie listy postaci.

  Wsparcie nie uczestniczy i nie ponosi odpowiedzialności za żadne transakcje dokonywane przez graczy.

  Właścicielem sklepu jest Jakub Falgowski Mierzwin 8H 88-190 numer identyfikacji podatkowej 5562800903